Th-06 - Survey of Attitudes toward Probability.pdf